Ciekawostki historyczne cz1

Jako, że jestem wielkim pasjonatem historii co jakiś czas wrzucę na bloga coś z tej tematyki. Miłego czytania 🙂

„Napaść na ZSRR”

Przygotowania do napaści na ZSRR rozpoczęli Niemcy bezpośrednio po zwycięstwach na Zachodzie. W lipcu 1940 r. Hitler polecił grupie ge­nerałów ze sztabu generalnego opracowanie planu wtargnięcia do ZSRR. Plan ten noszący nazwę „Barbarossa” sformułowany został w dyrekty­wie nr 21 z 18 grudnia 1940 r. Równocześnie z opracowywaniem planu „Barbarossa” koncentrowano siły do dokonania ataku. Niemcy zamierzali zaatakować ZSRR 15 ma­ja 1941 r., ale wobec podjęcia kampanii na Bałkanach termin ten przesu­nięto na dzień 22 czerwca tegoż roku. Rząd radziecki nie podjął dostatecznych środków do odparcia wyraźnie zarysowującej się agresji hitlerowskiej. Dlatego też wojska radzieckie w chwili wybuchu wojny nie były całkowicie przygotowane do walki z agresorem. Złożyło się na to wiele przyczyn. Najistotniejsze było to, że Związek Radziecki był państwem pokojowym, poświęcającym główną uwagę budownictwu gospodarczemu, zwłaszcza uprzemysłowieniu kra­ju. Niemcy natomiast były od lat krajem gospodarczo wysoko rozwinię­tym. W dodatku po pierwszej wojnie światowej otrzymały one znaczne kredyty amerykańskie na rozbudowę gospodarki. Mogły więc po dojściu Hitlera do władzy stosunkowo szybko stworzyć potężną machinę wojenną. Wydatnie im w tym dopomogło zajęcie Czechosłowacji, a następnie pod­bój Polski oraz krajów Europy zachodniej i północnej: Francji, Belgii, Holandii, Luksemburga, Norwegii i Danii.

„Pakt Trzech”

 

25 marca 1941 r. Jugosławia przystąpiła do „Paktu Trzech”, jednak w dwa dni później nastąpił w Jugosławii przewrót. Władzę objął patrio­tyczny rząd gen. Simovicia, który zerwał z Niemcami. Niepowodzenie wojsk włoskich w wojnie z Grecją i wypadki w Jugo­sławii pomieszały Hitlerowi szyki. Początkowo zamierzał on już 15 ma­ja 1941 r. wtargnąć na terytorium ZSRR. Nie mając jednak zabezpieczo­nego południowo-wschodniego skrzydła postanowił najpierw rozprawie się z Jugosławią i Grecją. W pierwszych dniach kwietnia napaść Niemiec na Jugosławię była zdecydowana. Związek Radziecki udzielił Jugosławii politycznego popar­cia; zawarł z nią 5 kwietnia pakt o nieagresji. Nie powstrzymało to jednak Hitlera, który 6 kwietnia pchnął wojska niemieckie na Jugosławię przy współudziale wojsk włoskich oraz armii węgierskiej. Wyniki walk były z góry przesądzone, gdyż armia jugosłowiańka była słabo uzbrojona i nie zdążyła się całkowicie zmobilizować. Po 11 dniach cała Jugosławia była w ręku nieprzyjaciela. Równocześnie z wtargnięciem do Jugosławii Niemcy zaatakowali Grecję. Opór Greków był silniejszy niż Jugosławii m. in. dzięki pomocy angielskiego korpusu ekspedycyjnego liczącego 74 tysiące żołnierzy. Prze­waga Niemców i Włochów była jednak zbyt wielka. 19 kwietnia główne siły armii greckiej zmuszane były do kapitulacji. Anglicy straciwszy 30 ty­sięcy ludzi zdążyli się ewakuować.

Kampania na Bałkanach

27 września 1940 r. został zawarty układ polityczny i wojskowy mię­dzy Niemcami, Włochami i Japonią — tzw. „Pakt Trzech”, skierowany przeciw ZSRR. Do paktu tego Hitler postanowił wciągnąć kraje Euro­py południowo-wschodniej, aby podporządkować je sobie i zmusić do udziału w napadzie na ZSRR. Rumunia, Bułgaria i Węgry, rządzone przez faszystowskie ugrupowa­nia, składające się ze zwolenników Hitlera, podpisały przystąpienie do „Paktu Trzech”, a Rumunia i Bułgaria wpuściły nawet na swoje teryto­rium wojska niemieckie. Grecja natomiast, znajdująca się pod wpływem Anglii, stanowczo odrzucała współpracę z państwami Osi. Sytuację tę po­stanowiły wykorzystać Włochy dla podporządkowania sobie tego kraju. Wystosowały one do Grecji prowokacyjne żądanie zgody na zainstalowa­nie baz wojskowych na jej terytorium. Gdy Grecja odmówiła, w paździer­niku 1940 r. została przez nich zaatakowana. Lecz kampania grecka, po­dobnie jak inne kampanie, prowadzona była przez Włochów bardzo nieu­dolnie, a żołnierze włoscy niechętnie walczyli przeciwko Grekom. Jedynie surowa zima, uniemożliwiająca kontynuowanie przez Greków ofensywy, uchroniła Włochów od klęski w górach albańskich.